+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz


Pokud jste v roce 2023 koupili či prodali
dům, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek, je třeba na místně příslušný finanční úřad – dle toho, kde se nemovitost nachází – podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Změny v roce 2024

Nejprve se podívejme na nejpodstatnější změny, které přináší rok 2024. Dají se rozdělit na dvě skupiny: 

1. Změny dané novelou zákona o daních z nemovitých věcí, které jsou součástí tzv. vládního konsolidačního balíčku a platí pro celou ČR; 

2. Změny, které si prostřednictvím koeficientů rozhodly jednotlivé kraje a obce.  

1. Změny dané novelou zákona o dani z nemovitých věcí

Novela přináší celkem 40 změn. Změny včetně jednotlivých sazeb pro různé  druhy nemovitosti naleznete přehledně na webu financnisprava.cz. Níže zmiňuji jen ty nejdůležitější: 

1. Nejvýznamnější změnou je zvýšení sazby daně. V průměru jde o zvýšení o 80 %. 

2. Zavedení tzv. inflačního koeficientu. Inflačním koeficientem se bude násobit výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek, ale až od roku 2025. Letos je inflační koeficient 1 a výši daně nezmění.  

3. Vynětí konkrétních nemovitostí novelou zákona, které dosud byly od placení daně osvobozeny.  

4. Změna definice podlahové plochy: pro účely daně z nemovitých věcí se podlahovou plochou zdanitelné jednotky rozumí podlahová plocha:

a) evidovaná v katastru nemovitostí, bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu,

b) uvedená v prohlášení vlastníka, bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu, pokud podlahová plocha není v katastru nemovitostí u zdanitelné jednotky evidována,

c) odpovídající skutečnému stavu zdanitelné jednotky, pokud podlahová plocha není v katastru nemovitostí u zdanitelné jednotky evidována ani není uvedena v prohlášení vlastníka.

2. Změny dané v souvislosti s úpravou koeficientů

Výše daně je určena sazbou daně za 1 m² podle velikosti nemovitosti. Tato sazba se ještě vynásobí dvěma koeficienty:

1. Základní koeficient, podle velikosti obce, ve které se daná nemovitosti nachází. Ten je pevně stanoven podle počtu obyvatel. Kupříkladu hlavní město Praha jako největší obec v ČR má nejvyšší koeficient 4,5. 

2. Místní koeficient, který mají jednotlivé obce možnost upravit. Mohou jej tedy stanovit v různé výši pro různé lokality a pozemky. Průmyslové stavby nebo stavby, které mají významný dopad na životní prostředí, tak mohou mít vyšší koeficient než například obytné domy ve stejné lokalitě.

Zvýšení místních koeficientů není všude stejné. Některé obce využili možnosti zvýšit koeficient jen konkrétním lokalitám, třeba těm, kde je vyšší koncentrace automobilové a nákladní dopravy, což znamená vyšší náklady na údržbu přilehlých městských komunikací.

Kdo je plátcem daně z nemovitosti: 

  • Vlastník (majitel) pozemku 
  • Vlastník (majitel) stavby (rodinný dům, chata, garáž atd.)
  • Vlastník (majitel) zdanitelné jednotky (bytu v osobním vlastnictví) 

U družstevního bytu je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy bytové družstvo. 

Noví vlastníci, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva v roce 2023 a také byl v roce 2023 proveden zápis, mají povinnost podat přiznání k této dani do 31.01.2024.  

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu vlastnického práva podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do Katastru nemovitostí. 

Příklad: byl-li podán vklad v prosinci roku 2023 a bude zapsáno v lednu 2024, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti nejpozději do 30.04.2023. Doporučuji však podat přiznání neprodleně po zápisu.  

Daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období, 

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedou jen změny, které nastaly. 

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem), tak: 

  • Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
  • Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

To znamená, že podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Nezapomeňte do 31.01.2024 podat daňové přiznání a do 31.05.2024 zaplatit daň z nemovitosti. 

Pro detailní informace klikněte níže na užitečné odkazy:

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024

Přehled formulářů pro finanční správu

Váš Ján Griger