+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz

Jestliže jste v loňském roce koupili či prodali dům, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek, je třeba na místně příslušný finanční úřad – dle toho, kde se nemovitost nachází – podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Kdo je plátcem daně z nemovitosti: 

  • Vlastník (majitel) pozemku
  • Vlastník (majitel) stavby (rodinný dům, chata, garáž atd.)
  • Vlastník (majitel) zdanitelné jednotky (bytu v osobním vlastnictví) 

U družstevního bytu je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy bytové družstvo. 

Noví vlastníci, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva v roce 2022 a také byl v roce 2022 proveden zápis, mají povinnost podat přiznání k této dani do 31.1.2023.  

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu vlastnického práva podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do Katastru nemovitostí. 

Příklad: byl-li podán vklad v prosinci roku 2022 a bude zapsáno v lednu 2023, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti nejpozději do 30.4.2023. Doporučuji však podat přiznání neprodleně po zápisu. Jednak zamezíte prokrastinaci a jednak už na to nemusíte myslet :-)  

Daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období, 

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny. 

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem), tak: 

  • Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
  • Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

To znamená, že podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Nezapomeňte! Do 31.1.2023 podat daňové přiznání a do 31.5.2023 zaplatit daň z nemovitosti. 

Užitečné odkazy:

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023

Přehled formulářů pro finanční správu

Váš Ján Griger