+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz

Pojďme si stručně projít podstatné změny v realitách, které přináší novela občanského zákoníku, účinná od 1.7.2020.  

Zákonné předkupní právo 

Od 1.7.2020 bude zrušeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků k nemovitostem. Výjimkou jsou pouze ty situace, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, např. dědictví podílu. V těchto případech bude existovat předkupní právo po dobu 6 měsíců a poté rovněž zanikne:

  • spoluvlastnictví (jakékoliv, nejen nemovité věci) bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to pouze po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví (§ 1124 občanského zákoníku ve znění novely), nebo
  • spoluvlastnictví k zemědělskému závodu bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to bez omezení doby trvání a dopadající i na dědický podíl (§ 1125 občanského zákoníku ve znění novely).

Možnost sjednat smluvní pokutu nájemce v nájemní smlouvě 

V nájemních smlouvách o nájmu bytu bude nově možné sjednat povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za porušení povinností nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy (§ 2239 občanského zákoníku ve znění novely).

Každá sjednaná povinnost nájemce platit smluvní pokutu snižuje maximální možnou výši jistoty skládané na začátku nájmu (§ 2254 občanského zákoníku ve znění novely). Součet smluvních pokut vzniklých za dobu nájmu a jistoty však nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného.

Změny ve společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nyní bude možné založit schválením stanov většinou hlasů všech ve formě notářského zápisu. Ke změně stanov SVJ už nebude potřeba notářský zápis. Změna účelu užívání společných částí budovy bude stačit většina hlasů všech spoluvlastníků budovy. Povinnost zřídit SVJ nově vznikne při existenci 5 jednotek ve vlastnictví 4 různých osob v jedné budově.

Dluhy prodávajícího bytové jednotky z užívání společných částí domu a za správu domu budou přecházet na nabyvatele.

Váš Ján Griger