+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz

V loňském roce došlo v oblasti nemovitostí k některým zásadním změnám. Pokud jste koupili nějakou realitu, nemusíte již např. platit daň z nabytí nemovitosti. Nejen o tom jsem psal v článku Novinky v realitách, které přinesl rok 2020. To ale neznamená, že nemáte jiné povinnosti spojené s touto koupí.

Jestliže jste v loňském roce koupili či prodali dům, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek, je třeba na místně příslušný finanční úřad – dle toho, kde se nemovitost nachází – podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k této dani odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021. 

Odložení povinnosti podat přiznání k dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Tato daň se totiž často vyřizuje v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů. A v době pokračujícího šíření virové epidemie je určitě správné, aby lidé kvůli této dani úřad nemuseli. Tím spíše, že povinnost zaplatit tuto daň je až do 1. června,“ vysvětlila ministryně financí. 

Kdo je plátcem daně z nemovitosti:

  • Vlastník (majitel) pozemku
  • Vlastník (majitel) stavby (rodinný dům, chata, garáž atd.)
  • Vlastník (majitel) zdanitelné jednotky (bytu v osobním vlastnictví) 

U družstevního bytu je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy bytové družstvo. 

Noví vlastníci, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva v roce 2020 a také byl v roce 2020 proveden zápis, mají povinnost podat přiznání k této dani do 1.4.2021. 

Pozor:

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu vlastnického práva podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do Katastru nemovitostí.

Příklad: byl-li podán vklad v prosinci roku 2020 a bude zapsáno v lednu 2021, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti nejpozději do konce dubna 2021. Doporučuji však podat přiznání neprodleně po zápisu. 

Daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny. 

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem), tak: 

  • Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
  • Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

To znamená, že podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Nezapomeňte! Do 1.4.2021 podat daňové přiznání a do 31.5.2021 zaplatit daň z nemovitosti. 

Užitečné odkazy:

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2

Přehled formulářů pro finanční správu

Váš Ján Griger